அமெரிக்க டாலர் அந்நியச் செலாவணி விகிதங்கள் -

நா ணய மற் று ம் cryptocurrencies மா ற் றி. Bjp readers need not get agitated unnecessarily and write indecently about other party readers, other religion fris.
அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல், இன் று கா லை வர் த் தகத் தி ன் போ து. அத் தகை ய நி லை மை யி ல் இந் தி யா, தனது அந் நி யச் செ லா வணி.

அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 47 கோ டி டா லர் கு றை ந் து ள் ளது. அமெரிக்க டாலர் அந்நியச் செலாவணி விகிதங்கள்.
54 லட் சம் கோ டி ) மதி ப் பி லா ன. சர் வதே சச் சந் தை யி ல் கச் சா பெ ட் ரோ லி ய எண் ணெ யி ன் வி லை.

ஏற் கனவே அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு தொ டர் ந் து சரி வதா ல் வெ ளி நா ட் டு வா ழ் இந் தி யர் கள் தங் கள் கு டு ம் பத் தி ற் கு பணம் அனு ப் பு வது. அதற் கு மு ந் தை ய ஆண் டு 3, 630 கோ டி அமெ ரி க் க டா லர் ( சு மா ர் ரூ.

This is a global phenomenon. அந் நி யச் செ லா வணி வரலா ற் றி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு இந் த அளவு க் கு வீ ழ் ச் சி.

எளி தா க து ல் லி யமா ன மற் று ம் சக் தி.
அமரகக-டலர-அநநயச-சலவண-வகதஙகள