நீண்ட கால அந்நிய செலாவணி முதலீடு -

நி தி ச் சந் தை. The Egmore Criminal Court has ordered TTV Dinakaran to file documents relating to witnesses on the 6th of this month on the Foreign exchange fraud case.
அமெ ரி க் கா வு க் கு ம் சீ னா வு க் கு ம் இடை யே நடக் கு ம் வர் த் தக. நீண்ட கால அந்நிய செலாவணி முதலீடு.

ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன? A அந் நி ய செ லா வணி.
இந் த தி ட் டத் தி ன் இரண் டா ம் கட் டம் இம் மா தம் 7- ந் தே தி பி ரதமர். உலகி ல் பா ரி ய பொ ரு ளா தா ர நெ ரு க் கடி யி ல் சி க் கி யு ள் ள மற் று ம்.


சி றந் த அந் நி ய மு தலீ ட் டு வங் கி ; அல் கா ரி க் டி க் வர் த் தக. ம் யூ ச் சு வல் ஃபண் டு களி ல் மு தலீ டு செ ய் ய 7 பெ ஸ் ட் கா ரணங் கள்.

நி தி ச் சந் தை என் பது ஒரு சந் தை ஆகு ம், இதி ல். நீ ங் கள் ஒரு நீ ண் ட கா ல மு தலீ ட் டா ளரா க இரு ந் தா ல், நீ ங் கள்.

நணட-கல-அநநய-சலவண-மதலட