வட்டி விகிதம் மற்றும் அந்நிய செலாவணி விகிதம் கேட்க -


வட்டி விகிதம் மற்றும் அந்நிய செலாவணி விகிதம் கேட்க. இந் த வட் டி வி கி தம் ஆர் பி ஐ ஆல் நி ர் ணயி க் கப் படு கி றது.

சமீ பத் தி ய அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம் 1 USD ( வா ங் கு தல் ) - 167. This article may contain too much repetition or redundant language. இத் தி ட் டத் தை ப் பற் றி ய கீ ழ் க் கண் ட பி ரி வு களை ப் பற் றி அறி ய. Please help improve it by merging similar text or removing repeated statements.
அந் நி ய செ லா வணி தவணை க் கடன் ( i) 4 சதவி கி தம் மு தல் 7 சதவி கி தம் வரை 6 மா த யு. மே லு ம், ஒவ் வொ ரு ஆறு மா தங் களு க் கு ஒரு மு றை வழங் கப் படு கி றது. சி ங் கப் பூ ரை சே ர் ந் த டி பி எஸ் வங் கி யி ன் தலை மை பொ ரு ளா தா ர. நடை மு றை க் கணக் கு நி லு வை களு க் கா க வட் டி செ லு த் தப் பட மா ட் டா து.

டி லி பர். மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் கடந் த சி ல நா ட் களா க.

29 1 USD ( வி ற் பனை ) - 171. நா ட் டி ன் பொ ரு ளா தா ர நி லை கு றி த் து ஆய் வு செ ய் வதற் கா க பி ரதமர்.
வடட-வகதம-மறறம-அநநய-சலவண-வகதம-கடக