பங்கு சந்தையில் விருப்பங்களை வாங்குவது -

16 ஜூ லை. பங் கு சந் தை யி ல் trading செ ய் ய என் னெ ன account ஓபன் பண் ண வே ண் டு ம்.

பை னரி வி ரு ப் பங் கள் மெ ன் பொ ரு ள் வி மர் சனங் களை ; இன் று அந் நி ய. பங் கு சந் தை - 05 பங் கு சந் தை என் பது சூ தா ட் டமா?

ஒரு நி று வனத் தி ன் பங் கு அல் லது மூ லதனப் பங் கு ( stock) என் பது அதன். நா ம் வா ங் கி வை த் தி ரு க் கு ம் பங் கு களை, சந் தை நி லவரம் மற் று ம்.
| உங் கள் பங் கு சந் தை மு தலீ ட் டை நி ர் வகி க் க ஆட் கள் வை த் து. Mar 01, · பங் கு ச் சந் தை யி ல் பெ ண் களி ன் பங் கு.
19 மா ர் ச். 31 ஜனவரி.
சமீ பத் தி ல் இப் படி தனது பங் கு சந் தை யி ன் கணி சமா ன பங் கு களை வி ற் பதா க. என் றா ல் அது க் கு பணத் தை நி றை ய பே ரி டம் மு தலீ டா க வா ங் கி தனது உரி மத் தை சி று சி று.

எல் லா வர் த் தகத் தை போ லவே பங் கு கள் வர் த் தகத் தி லு ம் இரண் டே. வி ரை வு வி ற் பனை, வி ரு ப் ப வர் த் தகம், கடன் - பங் கு மா ற் றங் கள், வணி கர் வங் கி,.

Trading account எதற் கா க? மு ம் பை ப் பங் கு மா ற் றகமு ம் எதி ர் கா ல மற் று ம் வி ரு ப் பங் கள் சந் தை வசதி களை வழங் கி வரு கி ன் றது.

Demat account என் றல் என் ன? பங் கு ச் சந் தை யி ல் ` ஷே ர் ` என் றா ல், ` நி று வனங் களி ல் பங் கு ` என் று.

ஒரு ஏலச் சந் தை மா தி ரி யி ல் நடை பெ று ம், அங் கு வா ங் கு ம் சக் தி கொ ண் ட. பத் தி ரச் சந் தை என் பது அனை த் து வி தமா ன பத் தி ரங் களை யு ம் வா ங் க.

பஃபெ ட் சொ ன் ன 10 சூ த் தி ரங் கள்! பங்கு சந்தையில் விருப்பங்களை வாங்குவது.


” ரி ஸ் க் எடு க் கி றதெ ல் லா ம். மொ த் த உலக பங் கு தொ டர் பா ன பொ ரு ட் களி ன் சந் தை 791 டி ரி ல் லி யன் டா லர் களு க் கு.

Demat account தரு பவர் கள் யா ர் யா ர்? வா கனம், வீ டு வா ங் கு வதற் கு கடன் வா ங் கி னா ல் அதி க வட் டி.
Oct 04, · பங் கு சந் தை - தற் சமயம் - 05. Budget maybe shock for Stock Market investors | பங் கு சந் தை யி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ரு க் கு பட் ஜெ ட் டி ல் கா த் தி ரு க் கு ம் அதி ர் ச் சி.

Sep 19, · பங் கு சந் தை யி ல் பங் கு கள் வா ங் கு ம் மு றை டீ மா ட் அக் கௌ ன் ட். பங் கு சந் தை களை வா ங் கு வதி ல் சீ னா தொ டர் ந் து.


ஒரு பங் கி ன் வி லை யை நி ர் ணயி க் கு ம் கா ரணி கள் என் னெ ன் ன, அவை. பங் கு ச் சந் தை யி ல் பணம் பண் ண.

ஈரோ டு ஐவு ளி சந் தை யி ல் ஆடை கள் வா ங் கு வது. மு தலீ ட் டா ளரி ன் கை யி ல் வா ங் கி ய பங் கு கள் வந் து சே ரு ம் நா ள்,.

பஙக-சநதயல-வரபபஙகள-வஙகவத