அந்நிய செலாவணி வர்த்தக பங்களா வலைப்பதிவு -

10 செ ப் டம் பர். கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

இறக் கு மதி. 14 ஜனவரி.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. 4 டி சம் பர்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. கடந் த.

என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?


அந்நிய செலாவணி வர்த்தக பங்களா வலைப்பதிவு. This article is closed for.

சே து தி ட் டம் நி றை வே ற் றப் படு மா னா ல், அதன் மூ லம் தமி ழகத் தி ல் தொ ழி ல், வர் த் தகம் பெ ரு கு ம் ; நா ட் டி ன் அன் னி யச் செ லா வணி வரு வா ய்.
அநநய-சலவண-வரததக-பஙகள-வலபபதவ