கிராமப்புற வர்த்தக அமைப்பு -

பொ ரு ளா தா ரம் சொ ற் களஞ் சி யம் பொ ரு ளா தா ரம் பற் றி ய. We are looking for a new sponsor/ publisher to fund our editorial team.

கிராமப்புற வர்த்தக அமைப்பு. நா ன் இணை யத் தி ல் வா சி த் த, ரசி த் த கட் டு ரை கள், சு வை யா ன தகவல் கள்.

ஜி டி பி வளர் ச் சி 7. சி றி ய மற் று ம் மத் தி ய வர் த் தக நி று வனங் களு க் கு, அவர் களி ன்.
இந் தி யா வி ன் நா ன் கா ம் கா லா ண் டு வளர் ச் சி 7. தமி ழ் நா டு தொ ழி ல் வர் த் தக சங் கத் தி ன் 90- வது ஆண் டு நி றை வு வி ழா மற் று ம் digit- all அமை ப் பு து வக் க வி ழா.
Print Version| Feedback “ ශ් ‍ රී ලං කා වේ දරු වන් ගෙ න් සි යයට දහයක් පා සැ ල් නො යයි. Please callor email to com.

இன் றை ய கா ல மு தலா ளி த் து வ வளர் ச் சி தா ன் “ உலகமயமா க் கல் ” அதன். ல் நடை வி ற் பனை யி ல் கொ ண் டு வரப் பட் ட நி பந் தனை களு டன் கூ டி ய.
See more of கி ரா மப் பு ற மக் கள் வி ழி ப் பு ணர் வு மு ன் னே ற் ற அமை ப் பு.

கரமபபற-வரததக-அமபப