ஜாம்பியா அந்நிய செலாவணி இன்று -


ஜாம்பியா அந்நிய செலாவணி இன்று. கடந் த.

தே வை யை பூ ர் த் தி செ ய் ய ஆப் பி ரி க் க ( கா ங் கோ, ஜா ம் பி யா, சூ டா ன், சோ மா லி யா என. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது. 1 ஆகஸ் ட்.

அந் நி ய செ லா வணி மற் று ம் மு தலீ ட் டை கவர எதற் கு ம் அவர் கள் ஒத் து. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?


07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

தி னகரன் மீ து மத் தி ய அமலா க் கப் பி ரி வி னர் அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி. 4 டி சம் பர். இந் த வழக் கு வி சா ரணை இன் று மீ ண் டு ம் நடை பெ ற் றது. 14 ஜனவரி.

இன் று அரபு நா டு களி டம் பெ ட் ரோ டா லர் பணம் அதி கம் கு வி ந் து ள் ளது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

ஜமபய-அநநய-சலவண-இனற