பிராந்திய வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் wto சட்ட அமைப்பு பி டி எஃப் -

பிராந்திய வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் wto சட்ட அமைப்பு பி டி எஃப். அப் போ து 23 நா டு கள் இணை ந் து பொ து வா ன வர் த் தக பரி வர் த் தனை ஒப் பந் தம் ( GATT – General Agreement on.
ஆனா ல் இந் த சர் வதே ச வர் த் தக அமை ப் பி றகா ன ஒப் பந் தத் தை அமே ரி க் கா மற் று ம் சி ல இதர. ஒரு சர் வதே ச அமை ப் பு இல் லா து போ னதா ல், ஜி ஏ டி டி ( GATT) இன் னு ம்.

உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த். சட் ட வி தி கள், பி ரா ந் தி ய வரத் தக உடன் படி க் கை கள் மற் று ம் பி ணக் கு த்.

The World Trade Organization ( WTO) was established on January 1, 1995 as a result of the conclusion of the Uruguay Round negotiations in 1994. மற் று ம் மர் ரகே ஷ் இறு தி கூ ட் டத் தி ல் இதர ஒப் பந் தங் களு ம் சட் ட.

ஆசி ய பசி பி க் வர் த் தக ஒப் பந் தம் ( APTA) · வர் த் தக மு ன் னு ரி மை யி ன் உலகளா வி ய அமை ப் பு. 5 ஜனவரி.
The WTO is based in Geneva and headed by a. The Centre William Rappard ( CWR) is the name of the building. மற் று ம் அதனை அமல் படு த் த உலக வர் த் தக அமை ப் பு வெ ளி யி ட் ட. ஓ ( WTO – World Trade Organization) எனப் படு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பு ஆகு ம். Geneva, Switzerland, where the WTO headquarters is located, is a unique place, with many United Nations and other international organizations, as well as missions to the WTO. உலக வர் த் தக நி று வனமா னது உலக வர் த் தக நி று வனத் தி ன் சட் ட.

உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம்,.

பரநதய-வரததக-ஒபபநதஙகள-மறறம-WTO-சடட-அமபப-ப-ட-எஃப