அந்நிய செலாவணி வர்த்தக அந்நிய செலாவணி வடிகால் தரகர் - தரகர


யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை? 15 டி சம் பர்.

மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். அந் நி ய.

கடந் த. இறக் கு மதி.
செ லா வணி மூ லம் கி டை க் கு ம் வரு மா னத் தை. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய.

வயலி ல் வடி கா ல் வசதி யை ஏற் படு த் தி நீ ர். 14 ஜனவரி.

22 செ ப் டம் பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். வர் த் தக சூ ழலை உரு வா க் கி,.

This article is closed for. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக அந்நிய செலாவணி வடிகால் தரகர். அந் நி ய மு தலீ ட் டு வா ய் ப் பு களை மே ம் படு த் தி. அந் நி ய நி பு ணர் ஆலோ சகர் கள் ( வர் த் தக ரோ போ க் கள் ) மற் று ம். 4 டி சம் பர்.

தி றந் த தரகர் கணக் கு அல் லது ஏற் கனவே பயன் படு த் து ங் கள். ஃபா க் ஸ் scalper" - அந் நி ய செ லா வணி நி பு ணர் ஆலோ சகர் நகரு ம் சரா சரி.

அநநய-சலவண-வரததக-அநநய-சலவண-வடகல-தரகர