நீதித்துறை அந்நிய செலாவணி கையாளுதல் துறை -


அதா வது பண நி ர் வா கம், பொ து க் கடன் அலு வலகம், பொ து க் கணக் கு த் து றை, வை ப் பு க் கணக் கு த் து றை மற் று ம் நி ர் வா கம் மற் று ம் ஊழி யர். Namathu Malayagam is for voice for voiceless people in Sri Lanka, ( Dalit, women, malaygam, Tamils, working class).


நீதித்துறை அந்நிய செலாவணி கையாளுதல் துறை. Tamil News covers Sri Lanka’ s Local Politics, Sri Lankan Political interviews, Sri Lankan Political Articles.

மே லு ம், அரசு சு ரங் கத் து றை அதி கா ரி களி லி ரு ந் து து றை மு க அதி கா ரி கள் வரை இவரு க் கு உடந் தை யா க இரு ந் தனர் என் று கு ற் றம் சா ட் டப் பட் டு ள் ளது. Tamil News is a leading Tamil breaking news provider from Sri Lanka, which caters to the local and global audience.


டி டி வி தி னகரனு க் கு எதி ரா ன அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு. சட் டப் பா து கா ப் பு, Chennai, Tamil Nadu.

We Shine Daily News தமி ழ் ஜூ ன் 16. அமெ ரி க் கா டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 70. Every day Tamil Present Affairs 16th June for TNPSC Group 2A VAO » Present Affairs, » Every day Present Affairs, » Tamil Present Affairs, » TNPSC Sattappathukappu is a law magazine in tamil regional language, create legal awareness to the general. தே சி ய செ ய் தி கள் : கூ டு தல் பா து கா ப் பு அம் சங் களு.

நதததற-அநநய-சலவண-கயளதல-தற