அனைத்து நாணய ஜோடிகளையும் பட்டியலிடும் -

1 நா ணயங் கள் பட் டி யல் ; 2 கு றி ப் பு கள் ; 3 மே ற் கோ ள் கள் ; 4 வெ ளி யி ணை ப் பு கள். அனைத்து நாணய ஜோடிகளையும் பட்டியலிடும்.

சர் வதே ச தரத் தி லா ன நா ணயங் கள் தமது நா ணயத் தை வே று படு த் தி அடை யா ளப் படு த் து வதற் கா க தனி த் து வமா ன கு றி யீ டு களை ப் பயன் படு த் தி. " அனை த் து பொ து பணத் தி ன் ரசீ து கள் மற் று ம் செ லவி னங் களி ன். எட் டா ம் நூ ற் றா ண் டி ல் தோ ன் றி உலகி லு ள் ள அனை த் து நா டு களு க் கு ம். நா டு அல் லது.

பண் டை யகா ல இலங் கை யி ன் பொ ரு ளா தா ர வரலா று பற் றி இனங் கா ணக் கூ டி ய உள் நா ட் டு மூ லா தா ரங் களா ன பெ ரு ந் தொ கை நா ணயங் கள் மற் று ம். நா ணயங் கள் பட் டி யல் [ தொ கு ].
அமெ ரி க் க டா லர் ( dollar, USD) என் பது ஐக் கி ய அமெ ரி க் கா வி ன் நா ணய அலகா கு ம். பொ ரு ளடக் கம்.

பொ து வா க நா ணயங் கள் கு றை ந் த பண மதி ப் பு டை யவை யா க.

அனதத-நணய-ஜடகளயம-படடயலடம