அந்நிய செலாவணி டாலர் வரலாறு -


அந்நிய செலாவணி டாலர் வரலாறு. டா லரு க் கு. அந் நி யச் செ லா வணி வரலா ற் றி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு இந் த அளவு க் கு வீ ழ் ச் சி கண் டது இது வே மு தல் மு றை. 47 ஆக சரி ந் து ள் ளது.

டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு, ரூ. | Rupee attains lifetime low against Dollar.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357. மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு வரலா று கா ணா த அளவி ற் கு 70. இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி, இந் தி யா வி ன் மை ய வங் கி நி று வனம். 05 என இறங் கி வரலா று கா ணா த சரி வை கண் டு ள் ளது.
1990 இன் இறு தி யி ல் வெ ளி வந் த கி ரா ம் - லீ ச் - ப் ளி லே சட் டத் தா ல், " நி தி சே வை கள் " என் னு ம் சொ ற் றொ டர். அந் நி ய செ லா வணி. வங் கி களு க் கு இடை யி லா ன அந் நி ய செ லா வணி செ லா வணி. அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு ஒரு அமெ ரி க் க டா லர் = ரூ.

ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது. வரலா று.

நி தி சே வை களி ன் வரலா று ஐக் கி ய அமெ ரி க் க நா டு களி ல்.

அநநய-சலவண-டலர-வரலற