என்னை சுவிஸ் அந்நிய செலாவணி வங்கி -

แนะนำให้ ข้ อมู ล Trick and Tips IQ Option Website For THAILAND ( หุ ้ นคนจนทางเลื อกใหม่ ของการลงทุ นสำหรั บคนไทย ) ฉี กกฏการลงทุ นแบบเดิ มๆ “ General Risk Warning: The financial products offered by the company carry a high level of risk and can result. அனு பவப் பகி ர் வு வெ ளி நா ட் டு நா ணய பி ரி வி ல் வே லை க் கு ச்.

என்னை சுவிஸ் அந்நிய செலாவணி வங்கி. ஏற் று மதி களை வி ட இறக் கு மதி கள் அதி கரி த் து ள் ளமை, வெ ளி நா ட் டு அந் நி ய செ லா வணி கி டை க் கா மை, நா ட் டி ல் கா ணப் படு ம் அரசி யல், பொ ரு ளா தா ர பி ரச் சி னை கள் இதற் கு.

ஏன் அவர் பதவி யை நீ ட் டி க் கா தது பெ ரி தா க பே சப் படு கி ன் றது. கச் சா எண் ணெ ய் வி லை ஏற் றத் தா ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு வீ ழ் ச் சி.
மு ம் பை : சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது. அமெ ரி க் க டொ லரு க் கு எதி ரா க இலங் கை ரூ பா யி ன் பெ று மதி பா ரி யளவு.
நடை மு றை க் கணக் கொ ன் றை ஆரம் பி ப் பதற் கு உரி ய ஆரம் ப வை ப் பு த். 100 சதவீ த அந் நி ய நே ரடி மு தலீ ட் டு க் கு அனு மதி தந் தா ல்.

எனன-சவஸ-அநநய-சலவண-வஙக