ஃபோர்ப்ஸ் டப்ளின் விமான நிலையம் -

து பா ய், பி ரா ங் பர் ட், ஹா ங் கா ங், டப் ளி ன் போ ன் ற வி மா ன நி லை யங் களை. செ ன் னை க் கு ள் தி னந் தோ று ம் வந் து செ ல் பவர் களி ன் எண் ணி க் கை மட் டு ம் பல லட் சங் களை த்.

ஃபோர்ப்ஸ் டப்ளின் விமான நிலையம். தா ம் பரம் வி மா னப் படை தளம், செ ன் னை.


செ ன் னை சர் வதே ச வி மா ன நி லை யம், செ ன் னை, சர் வதே சம். 10 நவம் பர்.


31 ஆகஸ் ட். இந் தி யா வி ன் மு ப் பது பெ ரி ய வி மா ன நி லை யங் களி ன் பட் டி யல்.

செ ன் னை வி மா ன நி லை யம், chennai airport. வி ளை நி லங் களை கை யகப் படு த் தி சே லம் வி மா ன நி லை யத் தை வி ரி வா க் கம் செ ய் யக் கூ டா து என் று நா ம் தமி ழர் கட் சி தலை மை.
வி மா ன நி லை யம், அமை ந் து ள் ள இடம், வகை. 1, இந் தி ரா கா ந் தி பன் னா ட் டு வா னூ ர் தி நி லை யம், தி ல் லி, தி ல் லி, DEL.


உயரமா ன பகு தி யி ல் அமை ந் து ள் ள வி மா ன நி லை யம் இது.
ஃபரபஸ-டபளன-வமன-நலயம