அந்நியச் செலாவணி வட்டி விகிதங்கள் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன -


பு கு பதி கை / பதி வு. அந்நியச் செலாவணி வட்டி விகிதங்கள் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. பு து தி ல் லி, ஜூ ன். மா ர் க் சி ஸ் ட் கோ பம்! ஏற் கனவே பெ ட் ரோ ல் மீ து பயங் கரக் கந் து வட் டி வரி என் று உறி ஞ் சி க் கொ ழு த் தது போ தா மல், இப் போ து தெ ரு வி ல் போ வதற் கு ம் கா சு. அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் : அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக உடனடி யா க பணத் தை தொ டங் க ஒரு தொ டக் க வழி கா ட் டி ( தொ கு தி 1) நீ ங் கள் பி ன் வரு ம் இரண் டு.
மு கப் பு. மு தலா ளி களை க் கெ ஞ் சு வதா?

அந் நி ய செ லா வணி : வி ரை வு தொ டக் க தொ டக் க வழி கா ட் டி ( Trading வி ரை வு. பட் டி.

அநநயச-சலவண-வடட-வகதஙகள-வரததகம-சயயபபடகனறன