நாணய மாற்று வர்த்தகம் -

இன் றை ய நா ணய மா ற் று வி கி தம் : அக் டோ பர் 04, வர் த் தகம் 1 day ago டொ லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு வரலா று கா ணா த வீ ழ் ச் சி. Monday, July 2, : 36.
இன் றை ய நா ணய மா ற் று வி கி தம் : அக் டோ பர் 08, hours ago Report Print Kavitha — in வர் த் தகம். ஆன் மீ கம் வர் த் தகம்.

இல் நடந் த இரண் டு அடி ப் படை கண் டு பி டி ப் பு களி ல் இரு ந் து. நாணய மாற்று வர்த்தகம்.
மு க் கி யமா ன நா ணய ஜோ டி என் பது அமெ ரி க் க டொ லரு டன் ( usd) மு க் கி யமா ன நா ணயங் கள் சே ரு ம் போ து உரு வா கு ம் ஜோ டி யே மு க் கி யமா ன நா ணய ஜோ டி. இன் றை ய நா ணய மா ற் று வி கி தம் - 02.

நா ணய வர் த் தகம் எப் படி பெ று வது. இன் றை ய நா ணய மா ற் று வீ தம் தொ டர் பி ல்.

அந் நி ய செ லா வணி நா ணய மா ற் று. இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம்.

மத் தி ய வங் கி யி ன் நா ணய மா ற் று வி கி த. தி னமலர் மு தல் பக் கம் வர் த் தகம் அ + அ - 9.

இலங் கை மத் தி ய வங் கி யி னா ல் வெ ளி யி டப் பட் டு ள் ள இன் றை ய ( 02. Home இன் றை ய நா ணய மா ற் று வி கி தம் - 02.
நணய-மறற-வரததகம