அந்நிய செலாவணி ஒரு பிப் மதிப்பு என்ன -

இந் த ஆண் டி ல் மட் டு ம் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 8% கு றை ந் து வி ட் டது. உயர் நி கழ் தகவு வர் த் தக: ஒரு வெ ற் றி கரமா ன வணி கர் ஆக படி கள். அந்நிய செலாவணி ஒரு பிப் மதிப்பு என்ன. மு ம் பை : அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா க இந் தி ய ரூ பா யி ன் மா ற் று.
What Are NRI Bonds? மா ர் ச் க் கு ப் பி ன் னர் இது வே மி கப் பெ ரு ம் சரி வு.

How It Will Help Rupee Fall | என் ஆர் ஐ பத் தி ரங் கள் என் றா ல் என் ன? அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா க ரூ பா யி ன் மதி ப் பு சரி ந் து வரு வதை க். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு மி கவு ம். அமெ ரி க் கா டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு 70.

நவம் பர் 22ல் ரூ பா யி ன் மதி ப் பு ஒரு டா லரு க் கு ரூ. மு ம் பை : வரலா ற் றி ல் மு தல் மு றை யா க சர் வதே ச சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க.

அநநய-சலவண-ஒர-பப-மதபப-எனன