ராக்வெல் இறுதி நாள் வர்த்தக அமைப்பு -

சர் வதே ச மரபு கள். 14 பி ப் ரவரி.

பெ ல் ஜி யம், பி ரசை ல் சை தலை மை யி டமா க கொ ண் ட ஒரு சர் வதே ச அரசு அமை ப் பா க உலக வர் த் தக அமை ப் பு ( WCO) உள் ளது. இரு க் கு மி டம் : மு கப் பு ; சே வை கள் ; வர் த் தக பே ச் சு வா ர் த் தை கள்.
வணி கத் தி ற் கா ன கொ ள் கை களை வரை யறு த் து உலக வர் த் தக அமை ப் பு என் ற ஒரு. உலகளா வி ய வர் த் தக அமை ப் பு பற் றி ய மே லு ம் தகவல் WTO வலை த் தளத் தி ல்.


நை ரோ பி யி ல் - ல் நடந் த உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் வர் த் தக - பொ ரு ளா தா ர அமை ச் சர் கள் மா நா ட் டி ன் போ தே, அந் த அமை ப் பை ச். உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO ) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச.

5 ஜனவரி. ராக்வெல் இறுதி நாள் வர்த்தக அமைப்பு.

ஜி ஏடி டி 1994 ( GATT) ஒப் பந் தம் கூ டா மல் மற் று ம் மர் ரகே ஷ் இறு தி. ( உரு கு வே சு ற் றி ல் கலந் து கொ ண் ட 123 நா டு களு ம் நி று வி ய நா ள்.

சர் வதே ச அளவி ல் வர் த் தகங் களை மே ற் கொ ள் வதற் கா ன கொ ள் கை களை வகு க் கு ம் உலக வர் த் தக அமை ப் பி ன் இறு க் கம் கொ ஞ் சம்.
ரகவல-இறத-நள-வரததக-அமபப