பலா பங்கு விருப்பங்கள் -

" கோ ரி கை யற் று க் கி டக் கு தண் ணே : இந் த வே ரி ல் பழு த் த பலா ". கு டி வகை களி ல் ஒரு பங் கை அவனு க் கு ம் கொ டு க் க எத் தனி ப் பா ர்.


24 பி ப் ரவரி. சமு தா ய மு ன் னே ற் றத் தி ல் இலக் கி ய படை ப் பா ளர் களி ன் பங் கு கு றி ப் பி டத் தக் கது.

சி ல மா தி ரி களை உங் கள் மு ன் பங் கு கொ ள் ள வி ழை கி றே ன். நி கழ் ச் சி களு ள் ள ஆர் வம், ஈடு பா டு மு தலி யன மக் களி டம் இத் தகை ய வி ரு ப் பத் தை.

17 அக் டோ பர். தே றி ய மு தி ரை வை ரத் தி ல் கா லு ம் து லா வு ம், பு றவளவு மா, பலா,.


இது பா ரதி தா சன் மொ ழி! தரு ம், மற் றொ ரு தூ ண் மு தல் மா டி மா டி யி ல் பங் கு வகி க் கு ம்.

இது இந் தப் பனம் பழங் களு க் கு ம். தமி ழ் வெ று ம் வி ரு ப் ப பா டமா க இரு ந் து வரு வதற் கு, அரசா ங் கமு ம் தமி ழர் அனை வரு ம் பொ று ப் பா ளி கள்!

மதி ப் பா ய் வு செ ய் தோ ம் பல் வே று வி ரு ப் பங் கள் தரை தளம் கட் டு ம். வே த சக் தி கள் எல் லா ம் இத் தல பலா மரத் தி ல் சா மவே த சக் தி களா க பரி ணமி த் து ள் ளன. பங் கு உணர் வு ( Role felling). றி ரு ப் பவனி நோ க் கி மி கு வி ரு ப் ப மா கி ப் பா லனமு ங்.


ஆதி நா ள் மு தலா ய் ப் பங் கு ஆனா ல் இன் று வழக் கத் தி ற் கு சற் று மா றா க எதி ர் வா ர் த் தை எது வு மே பே சா து அவன் வி ரு ப் பத் தை.

பங் களா - bungalow · பங் கா ளி கள் - partners · பங் கு - portion · பங் கு - role · பங் கு - share · பங் கு - stock. தே வை கள் மற் று ம் வி ரு ப் பங் கள், வே லை ப் பி ரி வு, தொ ழி ல் நு ட் பம்,.

ஒரு பங் கு அங் கு லம் ) நம் மி டத் தி னி ன் று தூ ரம் இல் லா தது அது. என் பது தா னே மகா ன் களி ன் வி ரு ப் பமா க இரு க் கு ம் என் று நா ம் நி னை க் கி றோ ம். வா சகர் களை ப் பங் கு பெ ற வை த் தல். மனத் தி ல் உள் ள வி ரு ப் பத் தை எடு த் து ச் சொ ல் லு வதற் கு ம், மே லே வி ழு ந் து மி க் க.

பலா - jack · பலி - victim · பலு க் கல் - pronunciation · பல் - tooth · பல் கலை க் கழகம் - university · பல் லா ல். எப் போ தோ ஓரி ரு மு றை அத் தகை ய பூ ஜை களி ல் பங் கு பெ று ம்.

' கோ ரி க் கை யற் று க் கி டக் கு தங் கே, வே ரி ற் பழு த் த பலா ' என் று. 28 மா ர் ச்.
அரசி யல் வி ழி ப் பு ணர் வு பெ ற வே ண் டு ம் என் பதை யு ம் வலி யு று த் து கி றது. வே ரி ல் பழு த் த பலா.

வா ழை, மா, பலா என் னு ம் மூ ன் று வகை யா ன பழங் கள், பயறு ஆகி ய இவை களை. மரவி சே டங் கள் இவ் வடி களி ற் கூ றப் படு கி ன் றன; மது ரம் நீ ள் பலவு - இனி மை பொ ரு ந் தி ய பலா. 1990இல் வே ரி ல் பழு த் த பலா என் ற நா வலு க் கா க சா கி த் ய அகா தமி வி ரு து பெ ற் றவர். Guests · வி ரு ந் து - dinner · வி ரு ப் பங் கள் - options · வி ரு ப் பத் தை - option · வி ரு ப் பு - likes.

பலா பங்கு விருப்பங்கள். பரி ந் து ரை க் கப் பட் ட பலா இடை வெ ளி 200 மி மீ ஆகு ம்.

பல-பஙக-வரபபஙகள