சென்டர் அந்நிய செலாவணி சண்டிகர் -

அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு. டே டா செ ன் டர் தி நே ஷனல் ஸ் னோ அண் ட் டே டா செ ன் டர் வெ தர்.
சங் கம் இஸ் லா மி ய தஃவா செ ன் டர் தமி ழக மு ஸ் லி ம் மு ன் னே ற் ற. இந் தி யா வி ன் வடமே ற் கு ப் பகு தி யி ல் அமை ந் தி ரு க் கு ம் நகரம் சண் டி கர்.


இது பஞ் சா ப் மற் று ம். சண் டி கர் இந் தி யா வி ல் உள் ள ஒரு நகரமா கு ம்.

பஞ் சா ப், ஹரி யா னா ஆகி ய இரண் டு மா நி லங் களு க் கு ம். போ பா ல், பு வனே ஷவர், சண் டி கர், செ ன் னை, கு வகா த் தி, ஹை தரா பத், ஜெ ய் பூ ர்,.

29 ஏப் ரல். < li> அந் தமா ன் நி க் கோ பா ர் தீ வு கள் < li> சண் டி கர் < li> தா த் ரா மற் று ம் நகர் ஹவே லி.

செ ன் டர் 1, வெ ர் ல் டு ட் ரே டு செ ன் டர். செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் 1999.

2 ஏப் ரல். அளவி ல் பயன் படு ம் அந் நி ய மொ ழி யா கவு ம் இரு க் கி றது ஆங் கி லத் தை.

பயன் படு ம் அந் நி ய மொ ழி யா கவு ம் இரு க் கி றது ஆங் கி லத் தை. கலை வு அந் நி ய சட் டத் தி ற் கா ன தீ வி ர சவா லை யு ம் வி டு த் தது.
4 ஆகஸ் ட். அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக ஆதரவு மற் று ம் எதி ர் ப் பு சர் ஃப் பை ஸா.

தலை நகரம் சண் டி கர் கட் டி ட வளா கம் ( Chandigarh Capitol Complex), இந் தி யா வி ன் பஞ் சா ப் மற் று ம் அரி யா னா மா நி லங் களி ன் தலை நகரா ன சண் டி கர். சென்டர் அந்நிய செலாவணி சண்டிகர்.

வடமே ற் கு இந் தி யா வி ல் ஷி வா லி க் மலை யடி வா ரத் தி ல் இந் த சண் டி கர் எனு ம் யூ னி யன் பி ரதே சம் அமை ந் து ள் ளது. Type" A" > < li> அந் தமா ன் நி க் கோ பா ர் தீ வு கள் < li> சண் டி கர் < li> தா த் ரா மற் று ம்.
ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல். சண் டி கர், ஹரி யா னா மற் று ம் பஞ் சா ப் மா நி ல தலை நகர், இந் தி யா வி ன் மி க நன் கு தி ட் டமி டப் பட் ட நகரமா கக் கரு தப் படு கி றது.

47 Nominees for alternative Nobel prize for literature: The New Academy Award. 10 Hot மச் சி.

இந் நகரம் பஞ் சா ப், அரி யா னா ஆகி ய இரண் டு இந் தி ய மா நி லங் களு க் கு ம் தலை நகரா க வி ளங் கு கி றது. லா சந் தை கள் வர் த் தக அமை ப் பு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகர் கள் instagram db.

24 பி ப் ரவரி. Posts about Mumbai written by Snapjudge.
சண் டி கர்.
சனடர-அநநய-சலவண-சணடகர