இல்லை வைப்புத்தொகை பார்வர்ட் தரகர்கள் 2018 - தரகர

1 ஏப் ரல். 5 ஏப் ரல்.

அவரை த் தவி ர மற் றை யோ ர் யா ரு ம் இன் னு ம் பி றந் து வரவு ம் இல் லை. பி ன் னா ளி ல் பா ர் வர் ட் பி ளா க் கட் சி யி ல் ஏற் பட் ட பி ளவி னா ல் 1948இல் கட் சி இரண் டா க உடை ந் தது.

Unsubscribe from Thevar tv. கலை க் களஞ் சி ய நடை யி லு ம் இல் லை.

இடை த் தே ர் தலி ல் மீ ண் டு ம் பா ர் வர் ட் பி ளா க் கட் சி போ ட் டி யி ட் டு. 30 அக் டோ பர்.

இல்லை வைப்புத்தொகை பார்வர்ட் தரகர்கள் 2018. அகி ல இந் தி ய பா ர் வர் டு பி ளா க் கட் சி யி ன் ரயி ல் மறி யல் - கா ணொ ளி கள்.


ஆனா ல் நமது சு யா தி க் கத் தை அவர் கள் மதி ப் பதே இல் லை. பா ர் வர் டு பி ளா க் கட் சி க் கு ம், சி ங் கம் சி ன் னத் து க் கு ம் பெ ரு மை சே ர் க் கு ம் தொ கு தி உசி லம் பட் டி.

இதி ல் தே வர் பா ர் வர் ட் பி ளா க் கட் சி யி ன் தமி ழ் நா ட் டி ன் தலை வரா னா ர். 1957- ல் உரு வா ன இத் தொ கு தி.
Thevar tv ( தே வர் தொ லை க் கா ட் சி ).
இலல-வபபததக-பரவரட-தரகரகள-2018