யூரோ usd க்கான வர்த்தக சமிக்ஞைகள் -

ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ல் உள் ள 28 நா டு களி ல், 19 நா டு கள் ( ஐரோ வலய நா டு கள் ) யூ ரோ வை அதி கா ரபூ ர் வ நா ணயமா க கொ ண் டு ள் ளன. மதி ய உணவி ற் கு மட் டு ம் 526 யூ ரோ வை வசூ லி த் த உணவகம் : பு கா ர் தெ ரி வி த் த பி ரி த் தா னி ய பெ ண் · ஐரோ ப் பா November 08,.

ஆஸ் தி ரி யா. ஐரோ அல் லது யூ ரோ என் பது ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ல் பயன் படு த் தப் படு ம் நா ணய மு றை யா கு ம்.

1 மா ர் ச். The guilder typically followed the US dollar, but the Netherlands Antilles is to be dissolved with some islands becoming part of the EU. The future currency situation is unclear. யூரோ usd க்கான வர்த்தக சமிக்ஞைகள். ஐரோ ப் பி ய ஒன் றி யத் தி ல் உள் ள 28. It is part of the Kingdom of the Netherlands, but not the EU.

பதி னை ந் து உறு ப் பு நா டு கள் யூ ரோ எனப் படு ம் பொ து வா ன நா ணய மு றை யை யு ம் ஏற் று க் கொ ண் டு ள் ளன. இது வெ ளி நா ட் டு அலு வல் கள்.
யர-USD-ககன-வரததக-சமகஞகள