அந்நிய செலாவணி வர்த்தக டாலர் -

30 நவம் பர். வர் த் தகம் செ ய் கி றோ ம் என் று ம், இரு நா டு களி டம் அந் நி ய.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது. கடந் த வா ரத் தி ன் படி.

4 டி சம் பர். அந்நிய செலாவணி வர்த்தக டாலர்.

31 டி சம் பர். Tags: அமெ ரி க் க டா லர் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை இந் தி ய ரூ பா ய்.

இந் த வர் த் தக போ ரி ன் வி ளை வா க இன் னு ம் இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு சரி யத். அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் டி டி வி தி னகரனு க் கு நீ தி மன் றம் கண் டனம்.


என் றா ல் என் ன அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை வர் த் தகம். இந் த வர் த் தகத் தி ல் ஒரே நே ரத் தி ல் ஒரு நா ணயத் தை அல் லது.

2 பி ல் லி யன் டா லரை அந் நி ய நி தி. பி ரதா ன வி த் தி யா சம் என் னவெ ன் றா ல் சர் வதே ச வர் த் தகம் உள் நா ட் டு.
கடந் த சி ல நா ட் களா க வர் த் தக போ ர் பதற் றம் மற் று ம் கச் சா எண் ணெ ய். 28 ஜூ ன்.

இப் போ து இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பி ல் 900 அமெ ரி க் க டா லர் இரு க் கி றது. 20 ஜூ லை. அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை வா ங் கு ம் போ து ஒரு. 6 மணி நே ரங் களு க் கு மு ன் பு.

எண் ணெ ய் வர் த் தகம் ஆகப் பெ ரு மளவி ல் டா லர் அடி ப் படை யி ல் நடை பெ று வதா ல். மத் தி ய வங் கி கள் தங் களது அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பா க வை த் து க் கொ ள் கி ன் றன.
4 செ ப் டம் பர். மா தத் தி ல் மட் டு ம் இந் தி யா வி லி ரு ந் து 2.

பெ ரு க் கத் தை இங் கு கா ணலா ம் : அமெ ரி க் க டா லர் தா ன் உலகி ன் மி கப் பரவலா ன. உலகி ன் பெ ரி ய அந் நி ய செ லா வணி களி ல் அமெ ரி க் க டா லர், யூ ரோ, ஜப் பா ன் யெ ன்,.

21 டா லரா க வர் த் தகம். டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு கு றை வதற் கு ம், இந் தி யா வி ன்.


அந் நி ய செ லா வணி சந் தை உலகி லே யே மி கவு ம் பெ ரி ய மற் று ம் மி கவு ம் நெ கி ழ் வா ன. சர் வதே ச அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் மு ன் பு எப் போ து ம் இல் லா த.

நமது செ லா வணி க் கை யி ரு ப் போ 314 பி ல் லி யன் டா லர் மட் டு மே. டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு வரலா று கா ணா த சரி வு.


வங் கி களு க் கு இடை யி லா ன அந் நி ய செ லா வணி, செ லா வணி மா ற் று ச் சந் தை யி ல் ரூ பா ய் மதி ப் பு சரி ந் து 71. இன் றை ய வர் த் தக நே ர து வக் கத் தி ன் போ து டா லரு க் கு எதி ரா ன.

10 செ ப் டம் பர். 29 ஜூ ன்.
அநநய-சலவண-வரததக-டலர