தாய்லாந்து வர்த்தகர்கள் -

தாய்லாந்து வர்த்தகர்கள். பு ழக் கத் தை க் கட் டு ப் படு த் து ம் சர் வதே ச வர் த் தகர் கள் சபை இந் த.

கு ரு நா கல் மெ ல் சி ரி பு ர பண் ணை யி ல் உணவகம் ஒன் றை அமை க் க மு யன் ற வர் த் தகர் ஒரு வரி டம் இரு ந் து. தா ய் லா ந் து தீ வி ல் படகு கவி ழ் ந் து வி பத் து : 20 பே ர் மா யம்.

மலே சி யா, இந் தோ னே ஷி யா மற் று ம் தா ய் லா ந் து போ ன் ற நா டு களி ன் ஏற் று மதி பொ ரு ளா தா ரத் தி ல் மி க மு க் கி யமா ன அந் நி ய. 9 செ ப் டம் பர்.
6 செ ப் டம் பர். வரி ) செ லு த் தா த வர் த் தகர் களு க் கு எதி ரா க வவு னி யா நகரசபை யி னர் நடவடி க் கை.


ஜோ ர் ஜ் டவு ன், பி ப். 29 பி ப் ரவரி.

தா ய் லா ந் தி ல் நடந் த இத் தி ரு மணம் கு றி த் து, தங் களி டம் எந் த தகவலு ம். Click to view more.

பா லூ ‌ ட் டி, தா ‌ ய் லா ‌ ந் ‌ தி ‌ ல் கா ண‌ ப் படு ‌ ம் ப‌ ப் ‌ ளி ‌ யீ எ‌ ன் ற வ‌ வ் வா ‌ ல் இனமா கு ‌ ம். இரு ந் தி ரு ப் பி னு ம், ஏனை ய ஐரோ ப் பி ய நா ட் டு வர் த் தகர் களு ம், நோ ர் வே வர் த் தகர் களு ம் கூ ட இந் த வி யா பா ர மை யத் தை.
21: பி னா ங் கு சீ ன வர் த் தகர் சபை யி ன் ஏற் பா ட் டி ல் நடை பெ ற் ற சீ னப் பு த் தா ண் டு பொ து உபசரி ப் பி ல் பி னா ங் கு மா நி ல. 16 ஜூ ன். வி ளம் பரம் செ ய் ய · வர் த் தகர் பதி வு · வழி கா ட் டி பி ரி வு. சி று மி யை தி ரு மணம் செ ய் த நபர் வளமா ன வர் த் தகர் என் று ம்,.
தா ய் லா ந் து, 711, 0. தா ய் லா ந் து கு கை யி ல் சி க் கி ய சி று வர் கள் உயி ரு டன்.

தா ய் லா ந் து போ ன் ற நா டு களி ல் போ லி களை தயா ரி ப் பதற் கு. தா ய் லா ந் து கு கை ஒன் றி ல் கா ணா மல் போ ன 12 சி று வர் களு ம்.
பெ ங் கொ க் கி ல் போ தை ப் பொ ரு ள் வர் த் தகர் கை து - Saliya Perera Drug. ம் ஆண் டு வரி ச் சட் டத் தி ற் கு அமை வா ன வி ற் பனை ப் பதி வு உபகரணங் களை நா ங் கள் வழங் கு கி றோ ம்.
கு றி த் த சந் தே கநபர் கை து செ ய் யப் பட் டு ள் ளதா க, தா ய் லா ந் து. வர் த் தகர் கள் கவனத் தி ற் கு.

தயலநத-வரததகரகள