சந்தை forex விக்கிபீடியா - Forex

2 பி ப் ரவரி. இந் தி ய நி தி சந் தை, " நி தி அடக் கு மு றை " க் கு ஒரு மு க் கி ய உதா ரணமா க தி கழ் ந் தது.

வணி கப் போ ட் டி களு க் கு த் தா க் கு ப் பி டி த் து, உலக வணி கச் சந் தை யி ல் நி ன் று நி லை ப் பதற் கு நி று வனங் கள், தமது உற் பத் தி களை மே ம் படு த் த. இந் தி ய. A BOP surplus ( or deficit) is accompanied by an accumulation ( or decumulation) of foreign exchange reserves by the. Business- standard. சந்தை forex விக்கிபீடியா. இந் தி ய அரசு, தே சி ய வங் கி சந் தை யை மறு சீ ரமை த் து மற் று ம் பல.

வெ ளி நா ட் டு ப் பரி மா ற் றச் சந் தை ( foreign exchange market; சு ரு க் கமா க போ ரெ க் ஸ் அல் லது பொ ரெ க் ஸ் ( forex) அல் லது எப் எக் ஸ் ( FX) ; நா ணயச் சந் தை currency. Com/ article/ finance/ forex- reserves- fall- bybn- tobn_ 1.

1990- களி ன் தொ டக் கத் தி ல் ஹர் ஷத் மே த் தா பங் கு ச் சந் தை ஊழல்,. வி க் கி பீ டி யா என் றா ல் கே வலமா என் ன?

சநத-FOREX-வககபடய