20 க்கு முன்கூட்டியே கற்றுக்கொள்கிறோம் -


மு கப் பு / / கரு த் து ரை.


20 க்கு முன்கூட்டியே கற்றுக்கொள்கிறோம். சி ல ஆதரி த் து ம்.
பை னரி வி ரு ப் பங் கள் ஸ் கே ம் கள் பட் டி யல் அந் நி ய செ லா வணி xauusd தங் க. ஜோ சி யம் பற் றி பல பதி வு கள் வந் த வண் ணம் உள் ளன.

அப் பல் லோ மரு த் து வமனை யி ல் ஜெ யலலி தா வை யா ரு ம் பா ர் க் கவி ல் லை.

20-கக-மனகடடய-கறறககளகறம