அமெரிக்காவிற்கு அந்நிய செலாவணி வியட்நாம் -


உதா ரணத் தி ற் கு அமெ ரி க் கா வி ன் பி ரபல ஆயத் த ஆடை வி ற் பனை நி லை யம். ஏகா தி பத் தி யச் சு ரண் டலா ல் ஏற் படு ம் அந் நி யச் செ லா வணி. மற் றொ ரு வீ ரா ங் கனை யா ன சா ய் னா. சீ ன ஓபன் பே ட் மி ண் டனி ல் இந் தி யா வி ன் மு ன் னணி வீ ரா ங் கனை யா ன பி.

செ வ் வா ய் கி ரகத் தை ஆய் வு செ ய் வதற் கா க அமெ ரி க் கா வா ல் அனு ப் பட் ட கி யூ ரி யா சி ட் டி வி ண் கலத் தி ன் மை ய கணி னி யி ல் கோ ளா று. வி யட் நா ம் கடலோ ர கா வல் படை யை சா ர் ந் த சி.

25 ஜூ ன். சி ந் து வெ ற் றி யடை ந் தா ர்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.

அமெரிக்காவிற்கு அந்நிய செலாவணி வியட்நாம். பி 8001 கப் பல் செ ன் னை து றை மு கத் தை வந் தடை ந் தது.


14 ஜனவரி. 13 நவம் பர்.


சி ரி யா வி ல் கி ளர் ச் சி யா ளர் கள் பி டி யி ல் இரு க் கு ம் இட் லி ப் நகரை மீ ட் க சி ரி யா அரசு கடு ம் மு யற் சி களை எடு த் து வரு கி றது. எப் படி யா வது அமெ ரி க் கா செ ன் று மு ன் னே றி வி ட வே ண் டு ம் என் ற.

கடந் த. அரசு படை கள்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது. சீ னா, வி யட் நா ம் ஆகி யவற் று க் கு எதி ரா க போ ட் டி போ டு வது தா ன்.

07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. பு து ச் சே ரி - ஆளு நர் கி ரண் பே டி.

அமெ ரி க் க கம் பெ னி களு க் கு வி ற் பனை செ ய் து, அந் நி ய செ லா வணி சே ர் த் தனர். சி வகங் கை மா வட் டம் கா ரை க் கு டி யி ல் நடை பெ ற் ற மா வட் ட அளவி லா ன சி லம் பா ட் ட போ ட் டி யி ல் 150 க் கு ம் மே ற் பட் ட மா ணவ மா ணவி கள்.

அமரககவறக-அநநய-சலவண-வயடநம