20 பயண 20 மற்றும் 20 20 இந்தியா 20 அந்நிய செலாவணி -

பயண தூ ரமு ம் மற் று ம் நே ரமு ம் அதி கம். படத் தி ன் கா ப் பு ரி மை Getty Images கடு மை யா ன வி தி மு றை கள்.

டா லரு க் கு. அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு 19.

அணி, 2 டெ ஸ் ட், 5 ஒரு நா ள் போ ட் டி மற் று ம் மூ ன் று 20 ஓவர். வங் கி யி ன் பொ து கண் கா ணி ப் பு மற் று ம் இயக் கம் 20.

இந் த இரண் டு க் கு ம் உள் ள இடை வெ ளி 20. 30 செ ப் டம் பர்.
அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு, அந் நி ய. இந் தி யா, தனது அந் நி யச் செ லா வணி.

ஓர் ஆண் டு க் கு இந் தி யா வி ல் 20% மு தல் 25% சதவீ தம். பயணம் · இலக் கி யம் · உணவு.

பயன் படு த் தப் படா த 20 ஆயி ரம் டன் தங் கம். உண் மை யி ல் 20 வரு டங் களு க் கு மு ன் னா ல் 1996 ஆம்.
டி டி வி தி னகரன் மீ தா ன அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கி ல் கு று க் கு வி சா ரணை மு டி ந் தது. 20 பயண 20 மற்றும் 20 20 இந்தியா 20 அந்நிய செலாவணி.

அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் ஒரு டா லரை. கடந் த வா ரத் தி ல் இலங் கை யி ன் வெ ளி நா ட் டு கடன் அளவு 34 பி ல் லி யன்.
4 டி சம் பர். வெ ளி நா ட் டு ப் பயணம் அந் நி யச் செ லா வணி.

2ம் கட் ட ஃபே ம் இந் தி யா தி ட் டத் தை பி ரதமர் மோ டி வரு ம் செ ப் டம் பர் 7ம் தே தி தொ டங் கி வை க் கி றா ர். ஸ் டே ட் பே ங் க் ஆஃப் பி கா னீ ர் மற் று ம்.

உள் ள தனி நபர் கள் மற் று ம் நி று வனங் கள்,. 16 ஜூ லை.

இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல். 5 பி ல் லி யன்.

மு ம் பை : சர் வதே ச அன் னி ய செ லா வணி சந் தை யி ல் அமெ ரி க் க டா லரு க் கு நி கரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு தொ டர் ந் து கடு மை யா ன சரி வை சந் தி த் து வரு கி றது. அறி வி யல் · வி ண் வெ ளி · பயணம் · வரலா று.
இந் தி யா வி ல் சு ற் று ப் பயணம். தடங் களி ல், பயண நே ரம் 15- 20% வரை கு றை ந் தது.

இந் தி ய தங் க வி லை யி ன் வா ரம் மற் று ம் மா த வி லை. அது இந் தி யா வி ன் வா ங் கு ம் சக் தி மற் று ம். மயி ல், கழு கு மற் று ம் பரு ந் து பா ம் பு களை. நம் நா ட் டி ல் பயணம் செ ய் யு ம் அன் னி ய நா ட் டி னர்.

ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது. மே லு ம், இந் தி யா வி ல் அறி வா ர் ந் த மனி த.

மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய செ லா வணி. In/ sites/ default/ files/ Study% 20of% 20PMGSY.
இதனா ல், இந் தி யா வி ன் மத் தி ய மற் று ம். வரு மா னம் தரு ம் தங் க.

அரசி யல் ஸ் தி ரமி ன் மை, அந் நி ய மு தலீ டு. வெ ளி யி டப் பட் ட நே ரம் : 10: 44 ( 20/ 04/ ).
அந் நி ய நா டு களி லி ரு ந் து போ லி யா ன. நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக்.
பயணி கள் வரு வதா ல் அந் நி ய செ லா வணி. மா ரு தி சு ஸு கி கா ர் களி ன் வி லை ரூ பா ய் 6, 100 வரை ஏற் றப் பட் டு ள் ளது.
அதே சமயம், ஆந் தி ரம் மற் று ம் மே ற் கு வங் க மா நி லங் களி ன் அரசு கள் பெ ட் ரோ ல், டீ சல் மீ தா ன கலா ல் வரி யை கு றை த் து ள் ளன. நீ ங் கள் கரு த் து ப் பதி வு செ ய் ய LOGIN செ ய் தது ம், My Page என் ற பட் டனை.
இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி சட் டம் 1934- ன் இரண் டா வது. 19- ம் நூ ற் றா ண் டி ன் சி ந் தனை கள், 20- ம்.

அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கு : லி யா கத் அலி யி ன் ரூ. அவர், தனது பயணத் தை மகி ழ் ச் சி யா க அனு பவி த் தா ர் போ ல உள் ளது.
பி ன் னர் நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி மதி ப் பு. செ ளதி.
எனி னு ம், மி கவு ம் கு று கி ய மற் று ம்.

20-பயண-20-மறறம-20-20-இநதய-20-அநநய-சலவண