அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகம் செய்யுங்கள் -

நா ட் டி ன் அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த ஓரா ண் டி ல் மு தல் மு றை யா க 40, 000 கோ டி ( இந் தி ய மதி ப் பி ல் சு மா ர் ரூ. லண் டன் எக் ஸ் மணி நே ரத் தி லோ அல் லது உங் கள் அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தக அமர் வு சமயத் தி ல் அந் நி யச் செ லா வணி வர் த் தகம் செ ய் வதற் கு என்.
அந் நி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் தொ டர் ந் து சரி வடை ந் து வரு ம் ரூ பா ய் மதி ப் பை நி லை நி று த் த மத் தி ய அரசு ம், ரி சர் வ் வங் கி யு ம் பல் வே று நடவடி க் கை களை எடு த் து வரு கி ன் றன. தி தா னி யங் கி அந் நி ய செ லா வணி ஆலோ சகர் வர் த் தக மே டை யி ல் சி றப் பு.
அமெ ரி க் கா டொ லரு க் கு எதி ரா க இலங் கை யி ன் ரூ பா யி ன் பெ று மதி. தற் போ து அந் நி யச் செ லா வணி கை யி ரு ப் பு 400 பி ல் லி யன் டா லர் களா க உள் ளது. நமது அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு கடந் த சி ல ஆண் டு களி ல் பெ ரு மளவி ல் உயர் ந் து கடந் த மா ர் ச் வா க் கி ல் 426 பி ல் லி யன் டா லர் என் றதொ ரு பு தி ய உச் சத் தை த் தொ ட் டது. வர் த் தகம் வா ரம் 7 நா ட் கள், தி னமு ம் 24 மணி நே ரம் நா ங் கள் பற் று மற் று ம் கடன் அட் டை களை ஏற் கி றோ ம். அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகம் செய்யுங்கள். 50 லட் சம் கோ டி ) டா லரு க் கு ம் கீ ழ் கு றை ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி தெ ரி வி த் து ள் ளது. ஒரு நா ட் டி ன் அன் னி யச் செ லா வணி சந் தை யி ல் நா ன் கு வகை நபர் கள் உண் டு, ஒன் று, அன் னி யச் செ லா வணி யை வா ங் கவு ம் வி ற் கவு ம் உள் ள தனி.
அநநயச-சலவண-வரததகம-சயயஙகள