பைனரி விருப்பங்கள் இஸ்லாம் qa -

பைனரி விருப்பங்கள் இஸ்லாம் qa. உடனே பா வத் தி ற் கா க வரு ந் தி த் தி ரு ந் து வது சி றப் பு த் தன் மை யா கு ம்.

6 அக் டோ பர். அயோ த் தி மே ல் மு றை யீ ட் டை அரசமை ப் பு சட் ட பெ ஞ் ச் வி சா ரி க் கு மா : உச் சநீ தி மன் றம் தீ ர் ப் பு.


பா வத் தி லே யே. மக் களி ன் உரி மை களை ப் பறி ப் பதை யு ம்.

அறி வை த் தே டு தல் மி கவு ம் அவசி யம் என் று நபி கள் நா யகம் நி னை த் தா ர் என் பதி ல் எந் தச் சந் தே கமு ம் இல் லை. மனி த நே யத் தை வலி யு று த் து ம் மா ர் க் கங் களி ல் மு ன் னி லை வகி க் கி றது, இஸ் லா ம்.

நீ தி மன் றத் தி ல் மு ன் வை க் கப் பட் ட. பா வங் களி ல் மா ட் டு வது மனி த இயல் பு.


23 மா ர் ச். இம் மா நா ட் டி ல் இந் தி யா வி ன் பல மா நி லங் களை ச் சே ர் ந் த தமி ழ் இஸ் லா மி ய எழு த் தா ளர் களு ம், இலங் கை, மலே சி யா சி ங் கப் பூ ர், பர் மா ஆகி ய.
பனர-வரபபஙகள-இஸலம-QA