பைனரி விருப்பங்களில் macd ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது - Macd


The MACD turns two trend- following indicators,. பைனரி விருப்பங்களில் macd ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது.

Developed by Gerald Appel in the late seventies, the Moving Average Convergence/ Divergence oscillator ( MACD) is one of the simplest and most effective momentum indicators available. It is supposed to reveal changes in the strength, direction, momentum, and.

MACD, short for moving average convergence/ divergence, is a trading indicator used in technical analysis of stock prices, created by Gerald Appel in the late 1970s. Ask any technical trader and he or she will tell you the right indicator is needed to effectively determine a change of course in a stock' s.


Developed by Gerald Appel, Moving Average Convergence/ Divergence ( MACD) is one of the simplest and most reliable indicators available. Moving Average Convergence Divergence ( or MACD) is a trend- following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices.

MACD uses moving averages, which are lagging indicators, to include some.
பனர-வரபபஙகளல-MACD-ஐ-எவவற-பயனபடததவத