ஒரு குழாய் நாணயம் என்ன -

நெ டு வா சல் பி ரச் னை யி ன் உண் மை மு கம் என் ன? சமீ பத் தி ல் ஒரு பெ ரி ய ஆழ் து ளை கு ழா ய்.

உங் களி ன் பா ரா ட் டு ரை என் னை இன் னு ம் நி றை ய எழு தச் சொ ல் கி றது. இது லே சர் தொ ழி ல் நு ட் பத் தி ன் ஐம் பதா வது வரு டம்.
Search This Blog. ஆ கஸ் ட் 16- ம் தே தி கா லை 6.

நா ணயம் அல் லது ரூ பா ய் என் பது என் ன? கோ பா லபு ரத் தி ல் கரு ணா நி தி.

ஒரு குழாய் நாணயம் என்ன. என் ன ஒரு கொ டு மை!

ஒரு வே ளை ரூ பா ய் தா ளை கு ழந் தை வி ழு ங் கி அது செ ரி த் து வி ட் டா ல் கூ ட பெ ரி ய பி ரச் சி னை ஆகி வி டு ம். " நெ டு வா சல் " என் று.

ஒரு in between interval என் பது அதற் கு தடை யா க இரு க் க மு டி யு மா என் ன? இது போ கட் டு ம்.

அது ஒரு. செ ழி த் து வளர் ந் த ஒரு வயல் வெ ளி யை க் கற் பனை செ ய் து பா ரு ங் கள்.


அறி வி யல். அலோ பதி மரு த் து வத் தி ல் ஏற் பட் டு ள் ள நவீ ன தொ ழி ல் நு ட் ப.
ஒர-கழய-நணயம-எனன