நாணய வர்த்தகர் போனஸ் -

சர் வதே ச நா ணய நி தி யத் தி ன் மூ தல் பெ ண் தலை மை பொ ரு ளா தா ர நி பு ணர் கீ தா கோ பி நா த். நாணய வர்த்தகர் போனஸ்.

செ யல் பா டு களு டன் கா லங் களி ல் மற் று ம் சே ர் க் கப் பட் டது போ னஸ்,. இலவச அந் நி ய செ லா வணி சக் தி வா ய் ந் த & லா பம் MT4 மற் று ம் MT5 கு றி கா ட் டி கள் மற் று ம் உத் தி கள் சே கரி ப் பு, இப் போ து பதி வி றக் க. யா ர் இவர்? சர் வதே ச நா ணய நி தி யம் கீ தா கோ பி நா த்.
4 நவம் பர். உங் களு க் கு ப் போ னஸ் கி டை த் தா ல் அதை ஒரு ஒத் தி வை க் கப் பட் ட சம் பளமா கக் கரு தி மி கக் கவனமா கச் செ லவு செ ய் யவு ம்.

பை னரி வி ரு ப் பங் கள் இப் போ து வர் த் தகர் கள் பல் வே று வகை களி ல்.

நணய-வரததகர-பனஸ