சீனா கார்பன் வர்த்தக அமைப்பு -


This includes cookies from third party social media websites and ad networks. இந் தி யா, சீ னா போ ன் ற வளரு ம் நா டு களு க் கா ன மா னி யத் தை அமெ ரி க் கா.

சீனா கார்பன் வர்த்தக அமைப்பு. அமெ ­ ரி க் கா, சீ னா, ஐரோ ப் ­ பி ய கூ ட் ­ ட­ மை ப் பு நா டு ­ கள், நி தி ப் பற் ­ றா க் ­ கு ­ றை க் கு அதி க மு க் ­ கி ­ யத் ­ து ­ வம் அளி ப் ­ ப­ தி ல் லை. வர் த் தக போ ரி ல் அமெ ரி க் கா வு க் கு இந் தி யா கொ டு த் த மு தல் பதி லடி. Aug 26, · For more details on this topic, see WTO accession and membership.

உலக வர் த் தக அமை ப் பு அமெ ரி க் கா வை நடத் து ம் வி தத் தை மா ற் றி க். இந் தி யா, சீ னா போ ன் ற நா டு கள் இந் த மா னி யங் கள் மூ லம் வளர் ச் சி பெ று வதை க் கண் டு நா ம் வி யந் து கொ ண் டு இரு க் கி றோ ம். உலக வணி க அமை ப் பு ( WTO) என் பது ஒரு சர் வதே ச நி று வனமா கு ம், சர் வதே ச. வட் டா ர நி லை யி லா ன வி ரி வா ன பொ ரு ளி யல் பங் கா ளி த் து வ ஒப் பந் தம். We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
சன-கரபன-வரததக-அமபப