ஒரு நல்ல முதலீடு அந்நிய செலாவணி உள்ளது -


Their ultimate purpose is to invest a country’ s money in a way that reaps fiscal benefits for its citizens in the long run. வெ ளி நா ட் டு மூ லதனம் இந் தி யா வி ல் மோ டி ஆட் சி யி ல் அமெ ரி க் க.

ஒரு நல்ல முதலீடு அந்நிய செலாவணி உள்ளது. Sovereign wealth funds are defined as state- owned investment funds or entities. A அந் நி ய செ லா வணி. அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு நா சம் செ ய் வதே இந் த தங் கம் தா ன்.
இன் றை ய பொ ரு ளா தா ரச் சூ ழலி ல், வி வசா யம் ஒரு தீ ண் டத் தகா த தொ ழி ல். தற் போ தை ய உலக சந் தை நி லவரப் படி அந் நி ய நா ட் டு பொ ரு ள் களை.

சந் தை யி ல் ஒரு பெ ரு ம் சோ தனை கா லத் தி ல் உள் ளோ ம்! ஒரு நா ட் டி ன் பொ ரு ளா தா ர வளர் ச் சி யை அந் த நா ட் டி ன் மொ த் த.
ஜீ ரோ மு தல் ஹீ ரோ : எப் படி ஒரு இழந் த வர் த் தகர் இரு ந் து ஒரு தொ டர் ந் து லா பம் ஒரு மு க் கி யமா ன இரு ந் து செ ன் றா ர் : இந் த பு த் தகம் பரி சு த் த கி ரெ யி ல் து ரத் தல். இந் தி ய.
ஒரு அந் நி ய செ லா வணி வர் த் தகம் வி யூ கம் என் ன? சரி தங் கத் தி ல் தா ன் மு தலீ டு செ ய் வே ன் என் று நீ ங் கள் அடம் பி டி க் க.

ஒர-நலல-மதலட-அநநய-சலவண-உளளத