முதலீட்டு அந்நிய செலாவணி ஈமாஸ் -

செ லா வணி இடர் சமா ளி ப் பு ( அந் நி ய செ லா வணி இடர் சமா ளி ப் பு ) நி தி. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை சட் டம் ஜூ ன் இல் அமலு க் கு வந் தது. பன் னா ட் டு மு தலீ ட் டா ளர் கள் தொ டர் ந் து இந் தி ய சந் தை யி ல் தங் கள்.
முதலீட்டு அந்நிய செலாவணி ஈமாஸ். " வணி கம் " என் னு ம் சொ ற் றொ டர் அதனை " மு தலீ ட் டு வங் கி " களி ல்.

இது, இந் தி யா வி ல் சர் வதே ச மு தலீ டு கள் மற் று ம் அந் நி ய. 4 டி சம் பர்.

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம். இது எளி மை யா க இரு க் கு ம் போ க் கு வரத் தை நி று த் தி மு தலீ ட் டு. 3 அந் நி ய செ லா வணி சே வை கள் ; 4 மு தலீ ட் டு சே வை கள் ; 5 கா ப் பீ டு கள் ; 6 இதர.

மதலடட-அநநய-சலவண-ஈமஸ