பைனரி விருப்பங்கள் சார்புகள் சமிக்ஞைகள் erfahrungen - Erfahrungen

கணி தத் தி ல் தொ டர் ச் சி யா ன சா ர் பு ( continuous function ) என் ற கரு த் தி னை எளி தா கப் பு ரி ந் து கொ ள் வதற் கு, உள் ளீ டு களி ல் ஏற் படு ம் சி றி ய. பொ து வா க சா ர் பு f என் ற கு றி கொ ண் டு கு றி க் கப் படு ம்.

கணி தத் தி ல் நே ர் மா று ச் சா ர் பு ( inverse function) என் பது ஒரு சா ர் பி னா ல் ஏற் படக் கூ டி ய வி ளை வை இல் லா மல் செ ய் யக் கூ டி ய வி ளை வு டை ய. வி கி தமு று சா ர் பு : இரண் டு பல் லு று ப் பு க் கோ வை களி ன் வி கி தம்.


இவை வட் டச் சா ர் பு கள் ( circular functions) எனவு ம். பைனரி விருப்பங்கள் சார்புகள் சமிக்ஞைகள் erfahrungen.

எடு த் து க் கா ட் டு : நே ர் மா று ச் சா ர் பு, ஒரு வகை யீ ட் டு ச் சா ர் பி ன் தீ ர் வு. இரு படி ச் சா ர் பு : இரண் டா ம் படி பல் லு று ப் பு க் கோ வை, வரை படம் ஒரு.


கணி தத் தி ல், மு க் கோ ணவி யல் சா ர் பு கள் ( trigonometric functions) என் பவை கோ ணங் களி ன் சா ர் பு கள் ஆகு ம்.
பனர-வரபபஙகள-சரபகள-சமகஞகள-ERFAHRUNGEN