ஈக்யூ கியூபா ஃபாரெக்ஸ் பெர்குமா பதிவிறக்கவும் -


கி யூ பா பு ரட் சி யி ன் தந் தை யு ம் கி யு பா வி ன் மு ன் னா ள் அதி பரு மா ன ஃபி டல் கா ஸ் ட் ரோ கா லமா னா ர். அவரு க் கு வயது 90. சி றி து சி றி தா க இளை ஞர் களை யு ம், கி யூ பா நா ட் டு வி வசா யி களை யு ம் ஒன் று தி ரட் டி, பு ரட் சி க் கு த் தயா ர் செ ய் கி ன் றா ர். ஈக்யூ கியூபா ஃபாரெக்ஸ் பெர்குமா பதிவிறக்கவும்.

26 நவம் பர். கலப் பு ப் பொ ரு ளா தா ரத் தை நோ க் கி ய நகர் வை சி று கு று தொ ழி ல் நி று வனங் களு ம், தன் பா லி ன தி ரு மணம் தொ டர் பா ன ஒப் பு தல்.

கி யூ பா ஏவு கணை நெ ரு க் கடி ( Cuban Missile Crisis, அக் டோ பர் நெ ரு க் கடி என கி யூ பா வி லு ம், கரீ பி ய நெ ரு க் கடி ( உரு சி யம் : Kарибский кризис) என சோ வி யத். 25 நவம் பர்.

கி யூ பா அல் லது அலு வல் மு றை யா க கி யூ பா க் கு டி யரசு ( Cuba, எசு ப் பா னி ய ஒலி ப் பு : கூ பா ) கி யூ பா த் தீ வை யு ம் வே று பல தீ வு களை யு ம்.

ஈகய-கயப-ஃபரகஸ-பரகம-பதவறககவம