என்ன இது pum forex உள்ளது - Forex


Watch this video to learn more about forex trading. Open a Forex demo account and learn how to trade with our risk free demo trading.


என்ன இது pum forex உள்ளது. இப் படி செ ய் வதனா ல் நீ ங் கள் யூ ரோ ( EUR) வை வி ற் கு க் ரி ர் கள் இது USD எழு ச் சி அடை வதா ல் கீ ழே. Com offers forex & metals trading with award winning trading platforms, tight spreads, quality executions, powerful trading tools & 24- hour live support. போ ரெ க் ஸ் மா ர் க் கெ ட் ( சந் தை ) என் றா ல் என் ன?
24 மணி நே ர டி ரே டி ங் இதி ல் உள் ள ஒரு மி க பெ ரி ய வசதி ஆகு ம். Forex refers to the foreign exchange market, and the buying and selling of currencies.
Learn what is forex trading at GKFX. போ ரக் ஸ் என் றா ல் என் ன?


Use this video to understanding forex quotes and the structure of forex pairs.
எனன-இத-PUM-FOREX-உளளத