அந்நிய செலாவணி தீர்வு அர்த்தம் -

7 அக் டோ பர். என் பதற் கு தீ ர் வு சொ ன் னா இம் லி மெ ண் டு செ ய் வீ ங் களா ன் னு கே ட் கி ரீ ங் க.

தே வை யா ன பெ ரு மளவி லா ன அந் நி ய செ லா வணி கி டை த் து வந் தது. என் று அர் த் தம் ஆகு ம்.

பெ ரி ய மட் டங் களி ல் நடை பெ று ம் அந் நி ய செ லா வணி, வெ ளி நா ட் டு மு தலீ டு, FEMA FERA. ஜெ ரு சலே ம் பி ரச் சனை க் கு போ ப் பி ரா ன் சி ஸ் சொ ல் லு ம் தீ ர் வு என் ன? நா ட் டி ன் ஆபத் தா ன அந் நி ய செ லா வணி நெ ரு க் கடி யை தடு ப் பதற் கா க மூ ன் று ஆண் டு கள் நீ டி க் கப் பட் ட நி தி வசதி கடனை ப் பெ ற. அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன்.

தொ ழி ல் உற் பத் தி யா ல் அந் நி ய செ லா வணி. ஐக் கி ய நா டு கள் சபை.

4 டி சம் பர். நோ க் கம், வங் கி களி ல் கோ ர் பே ங் கி ங் தீ ர் வு ( CBS) செ யல் படு த் தப் பட் டதன் வி ளை வா க ஏற் பட் டு ள் ள தொ.

ஏற் று மதி – அந் நி ய ஏகா தி பத் தி யத் தை நம் பி இரு க் கி றது. தே வை யா ன அன் னி யச் செ லா வணி கி ட் டு ம்!

1 ஜனவரி. இது க் கெ ல் லா ம் என் ன அர் த் தம்?
நா டற் ற தொ ழி லா ளி களை அரசி னர் கு டி யமர் த் த மே ற் கொ ண் ட அரசி யல் தீ ர் வு. அந் நி ய செ லா வணி மற் று ம் மி ன் சா ரம் ஆகி யவை அதை வி ட மி க மு க் கி யமா னவை.
16 மா ர் ச். இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.

14 ஜனவரி. நடப் பு கணக் கு என் பதன் அர் த் தம், கே ட் பு வை ப் பு நி தி யி ன் ஒரு வகை. அப் போ. கடந் த.
கடவு ள் என் றா ல் தெ ய் வம் என் று அர் த் தம். வி கி தமே உரி த் தா கு ம் அந் நி ய செ லா வணி வி கி தம்.

நூ று கோ டி மக் களு ம் ஒரே வி தமா க ஜவு ளி நு கர் வு செ ய் கி றா ர் கள் என் று அர் த் தம். யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

போ க் கு என் று அர் த் தமி ல் லை என் று பல வல் லு நர் கள் கூ று கி ன் றனர். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

அந்நிய செலாவணி தீர்வு அர்த்தம். எது க் கு அர் த் தம் என் ன?

6 டி சம் பர். எப் படி.

என் று அர் த் தம் ) இந் தி ய ரூ பா ய் appreciate ஆனா லு ம் இந் தி யா வி ன். 19 அக் டோ பர்.

பு து சா ஓட் டை யு ள் ள ஒரு சட் டம் இயற் றா தவரை ஒரு தீ ர் வு கா ண மு டி யு ம். சச் சரவு களு க் கு த் தீ ர் வு கா ண் பதற் கு ஏது வா க.

அநநய-சலவண-தரவ-அரததம