அந்நிய செலாவணி அறிக்கை விருதுகள் -


07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். என் ற பெ யரி ன் 7 வி ரு து கள் வழங் கப் பட் டு ள் ளன. 22 செ ப் டம் பர்.
14 ஜனவரி. 0 வி ரு து கள் வழங் கல் மற் று ம் அமர் வு கள் நடா த் து தல்.
Footer Secondary. இறு தி நி தி கூ ற் று அறி க் கை · எம் மை த் தொ டர் பு கொ ள் வதற் கு · அனே கமா க எழு கி ன் ற வி னா க் கள் · Sitemap · வி தி மு றை கள் மற் று ம்.


அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70. சா தா ரண சே மி ப் பு க் கணக் கு ளை வி ட 2% கூ டி ய வட் டி.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. அந்நிய செலாவணி அறிக்கை விருதுகள்.

நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல் தெ ரி வி த் து ள் ளது. தரமா ன உயர் கல் வி யை ப் பெ ற் று க் கொ ள் வதை உறு தி செ ய் வது எமது எதி ர் கா லத் தலை மு றை க் கு ஆற் று கி ன் ற மி க மு க் கி யமா ன வி டயங் களி ல்.
கல் வி கற் றலு க் கு ம் மே ம் பா ட் டி ற் கு மா ன. வரு டா ந் த செ யலா ற் று கை அறி க் கை.
கடந் த. நா ளா ந் த மீ தி களி ன் மீ து வட் டி கணி ப் பீ டு.
அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டு வது அதி கரி த் தல். இரு வெ ளி நா ட் டு நா ணங் களு க் கு இடை யி லா ன நா ணய மா ற் று வீ தம் அவை வி லை ஒப் பீ டு செ ய் யப் படு ம் நா ட் டி ன் நா ணயம் அல் லா து.
அநநய-சலவண-அறகக-வரதகள