அந்நிய செலாவணி 10 முட்டு மூலோபாயம் -

கடல் உணவு கள் மு ட் டை இதர உணவு வகை கள் தா வரங் கள் மற் று ம். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

Updated : 10: 09 IST. இந் த மனு வை வி சா ரி த் த நீ தி பதி ரமே ஷ், அந் நி ய செ லா வணி மோ சடி வழக் கை வி சா ரி க் க எழு ம் பூ ர் கோ ர் ட் டு க் கு இடை க் கா ல தடை.
1 ஆகஸ் ட். இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு பு தி ய உச் சத் தை எட் டி யு ள் ளது.

29 ஏப் ரல். 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி.


4 டி சம் பர். கரன் சி டி ரே டி ங் பற் றி 10 சு வா ரசி யமா ன வி ஷயங் கள்!

அந் நி யச் செ லா வணி க் கை யி ரு ப் பு மற் று ம் நா ணய மதி ப் பு. டா லரா க உயர் வு .

அந்நிய செலாவணி 10 முட்டு மூலோபாயம். கடந் த.

அளவி ல் பயன் படு ம் அந் நி ய மொ ழி யா கவு ம் இரு க் கி றது ஆங் கி லத் தை. 276% ஐ செ லு த் து பவர் களா க இரு க் கி றா ர் கள் ; மே லி ரு க் கு ம் 10% பே ர் 547%.

14 ஜனவரி. இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல்.
யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

அநநய-சலவண-10-மடட-மலபயம