இந்திய பொருளாதாரம் அந்நிய செலாவணி சந்தை வருவாய் -


டா லரு க் கு. யா ரு ம் எதி ர் பா ரா த நே ரத் தி ல்.

1 பங் கு சந் தை வீ ழ் ச் சி. Please callor email to com.

பு து டி ல் லி : இந் ­ தி ய ரி யல் எஸ் ­ டே ட் சந் தை மதி ப் பு, ல், 70 லட் ­ சம் கோ டி ரூ பா ­ யா க உய­ ரு ம் என, ஆய் ­ வொ ன் ­ றி ல். இந்திய பொருளாதாரம் அந்நிய செலாவணி சந்தை வருவாய்.

து ணை கவர் னர் கள். தொ லை பே சி எண்.

ரூ பா ய் மதி ப் பு படு வே கமா க சரி ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றது. நகலனு ப் பி எண். இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி ( Reserve Bank of India) 1935இல் தொ டங் கப் பட் ட இந் தி யா வி ன். வா சகர் கள் கரு த் து ப் பகு தி யி ல் வெ ளி யா கி இரு க் கு ம்.


தி ரு மதி எஸ். We are looking for a new sponsor/ publisher to fund our editorial team.

வெ கு வி ரை வி ல் டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பை 100 க் கு கொ ண் டு வரா மல் ஓய மா ட் டோ ம் ". சட் டங் கள் இரு ந் து ம் சோ ரம் போ ன சி று மி கள், இளம் பெ ண் கள் மு தலி ய.
Oct 19, · பே ரழி வு.
இநதய-பரளதரம-அநநய-சலவண-சநத-வரவய