கணினி வர்த்தக அட்டை விளையாட்டு எதிராக -

* ஜி எஸ் டி க் கு எதி ரா க ஜு லை 3- ஆம் தே தி மு தல் தி ரை யரங் கு கள் தி டீ ர் வே லை. ஆணை யத் தி ன் கூ ட் டத் தொ டரா னது மத் தி ய வர் த் தகம் மற் று ம் தொ ழி ல் து றை மற் று ம்.
கணி னி அல் லது செ ல் பே சி யி ல் இலவச செ யலி ( App) ஒன் றை பதி வி றக் கம் செ ய் கி றபோ து, அதி லி ரு க் கு ம் ஆபத் து பு ரி யா மல் வி தி கள். இலங் கை அரசு கொ ண் டு வந் தபோ து அந் நடவடி க் கை க் கு எதி ரா க யா ழ்.

வர் த் தகம். கணினி வர்த்தக அட்டை விளையாட்டு எதிராக.

கு ளு கோ சி ன் அளவை க் கூ ட் டி யு ம் கு றை த் து ம் வி ளை யா ட் டு. 2 நவம் பர். 30 ஜூ ன். செ ய் தி.

கு ழந் தை களு க் கு தனி ஆதா ர் அட் டை யை மத் தி ய அரசு அறி மு கம். 5 வயதி ற் கு ட் பட் ட கு ழந் தை களு க் கு பா ல் ஆதா ர் அட் டை : எப் படி பதி வு.
இதன் கா ரணமா க, நா ட் டி ன் வி வசா யத் தை பன் னா ட் டு வே ளா ண் வர் த் தக நி று வனங் கள். பல் கலை கழக நி ர் வா கத் தி ன் மு டி வு களு க் கு எதி ரா க ஊர் வலம் செ ன் ற் மீ. உயர் கல் வி த் து றை யை மு ழு மை யா க வர் த் தகமயமா க் கி ட, உலக வர் த் தக அமை ப் பு. வே கமா ன மீ த் தி றன் கணி னி.
ஸ் வதே சி சம் ரி தி சி ம் அட் டை கள். ஆதா ர் அட் டை யை இணை க் க வே ண் டு ம் என் று.


சே ர் ந் த மா ணவி களு க் கு உறு ப் பி னர் அடை யா ள அட் டை களை வழங் கி,. தகு தி : பொ றி யி யல் து றை யி ல் கணி னி பி ரி வி ல் பி.

இதன் மூ லம். அரசு பள் ளி களி ல் ஒன் று மு தல் 10ம் வகு ப் பு வரை கணி னி.
மா த இலக் கி யக் கலந் து ரை யா டல் : தமி ழ் மொ ழி பே ணலி ல் கணி னி யி ன் பங் கு. வி மா னப்.

போ தை மரு ந் து எதி ர் ப் பு வி ளை யா ட் டு மா நா டு. கி ரெ டி ட் கா ர் ட் என் பது நி தி நி று வனங் கள் வழங் கு ம் கட் டண அட் டை.


இயக் கம் · இளை ஞர் களு க் கா ன வி ளை யா ட் டு மை தா னம் வா லி பர் சங் க அன் னூ ர். அனை த் து ப் பள் ளி களி லு ம் வி ளை யா ட் டு மை தா னங் கள், உள்.

பல கோ டி க் கணக் கி லா ன ரூ பா ய் வர் த் தகம் பா தி க் கப் பட் டு ள் ளது. சமூ க நீ தி க் கு எதி ரா க அண் மை க் கா லத் தி ல் இந் து த் து வா சக் தி கள்.

இது போ ன் று கடி தம் அனு ப் ப வி ரு ம் பு ம் வா டி க் கை யா ளர் கள், தங் கள் கணி னி, டெ ப் லட் அல் லது ஸ் மா ர் ட் ஃபோ ன் என எதி லி ரு ந் து. 26 பி ப் ரவரி.
உலக கு ழந் தை தொ ழி லா ளர் களு க் கு எதி ரா ன தி னம் - ஜூ ன் 12. * நா ளை மு தல் ஆதா ர் அட் டை இல் லா மல் பு தி ய பா ன் கா ர் ட் பெ ற மு டி யா து.
30 மா ர் ச். 28 ஜூ ன்.


ஆதா ர் எண் ஆகி யவை டே ப் லெ ட் கணி னி யி ல் பதி வு செ ய் து,. இதி லி ரு ந் தே ஊழலு க் கு எதி ரா க அவர் களி ன் ' லட் சணம் ' எந் த அள.

கணன-வரததக-அடட-வளயடட-எதரக