எப்படி சண்டை போடுவது -


தன் தங் கை யி ன். சோ பி யா வி ன் செ ய் கை தொ டர் பா க ஒரு வி வா தம்.

மணி மா றனு ம் கோ பி யு ம் அலு வலக நண் பர் கள். This includes cookies from third party social media websites and ad networks.

தி ரு ஷ் டி என் பது சம் ஸ் கி ரு த சொ ல். Apr 01, · இன் ஸ் டா ல் மெ ண் ட் சண் டை மு ழு வி வரம் நம் மி டம் 4 சே னல் கள்.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. எப்படி சண்டை போடுவது.
Sep 21, · ஒரு வயது கு ட் டி கு ழந் தை தந் தை யு டன் போ டு ம் கு று ம் பு ச் சண் டை - Duration: 5: 44. தமி ழி ல் கண்.


நா ன் என் இலக் கை நோ க் கி ய பயணத் தை த் தனி யா கத் தொ டங் கி னே ன். எனவே உணர் ச் சி யை வெ ளி ப் படு த் து ம் பட் டி யலி ல் நீ ங் கள் தா ழ் வா க உள் ளீ ர் கள்.

கண் டி ப் பா க சண் டை என் பது உங் களி ன் ஆயு தமா க இரு க் கு ம். தி ரு ஷ் டி.

X- men அபோ கலி ப் ஸ் படத் தி ல் நை ட் கி ரா லரா க வரு ம் கோ டி ஸ் மி த் தா ன் அல் ஃபா வி ல் கே டா.

எபபட-சணட-படவத