பணக்கார அந்நிய செலாவணி தரகர் - தரகர

31 ஜனவரி. 7 ஆகஸ் ட்.

14 ஜனவரி. இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த வா ரத் தி ல் 3357 கோ டி டா லர் அதி கரி த் து ள் ளது.
உள் ளூ ர் பொ ரு ளை எதி ரி நா ட் டி ல் வி ற் று அந் நி ய செ லா வணி ஈட் டு ம். ரா டி யா ஒரு அதி கா ரத் தரகர் என் பதா ல் அவர் நடத் தி ய பே ரங் கள் ஊழல்.
அந் நி ய செ லா வணி நமது பொ ரு ள் ஈட் டலி ல் மட் டு ம் வந் தது அல் ல. 17, சி ல் லறை வர் த் தகத் தி ல் அந் நி ய நே ரடி மு தலீ டு : கரு நா கத் தி ன் படை யெ டு ப் பு!
வெ ன் டர் " பெ ண் ஊழி யர் கொ லை : அந் தி யச் செ லா வணி வரு மா னத் தி ன் பலி கி டா க் கள்! இங் கு ' மா மா ' என் ற அடை மொ ழி, தரகர் என் ற அர் த் ததி ல் ( பெ ண் பு ரோ க் கர் ளை தா ன்.
10 செ ப் டம் பர். அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா ய் மதி ப் பு ச் செ வ் வா ய் க் கி ழமை 70.
இதே மா ரா ட் டி ய மா நி லத் தி ன் மரா த் வா டா பகு தி யி ல் ஒரு பணக் கா ரக் கி று க் கன் 65 கோ டி மதி ப் பி லா ன 150 மெ ர் சி டஸ் பெ ன் ஸ். அரசு மா ன் ய தொ கை, பணக் கா ர வி வசா யி களு க் கே பெ ரு ம் பா லு ம் சே ர் கி ரது.

2 பி ப் ரவரி. பல ஆயு த வி ற் பனை த் தரகர் கள் அரசா ங் கங் களு க் கு ம், அவற் றை எதி ர் த் து ப்.
அனு ப் பு ம் பணமே நா ட் டி ன் பி ரதா ன அந் நி ய செ லா வணி வரு மா னங் களி ல் ஒன் றா கு ம். 16, அரசை ஆட் டு வி க் கு ம் அதி கா ரத் தரகர் கள்!

வடி யவி ட் டு நி ற் கி ற இந் த தரகர் தி ரை கடல் ஓடி யு ம் தி ரவி யம் தே டு கி றா ரா ம்! இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது.

30 ஜனவரி. 7, எஃப் - 1 கா ர் பந் தயம் : பு து ப் பணக் கா ரக் கு ம் பலி ன் களி வெ றி யா ட் டம்! மு தலி டம் பெ ற் ற இளை ஞர் களு க் கு, பணக் கா ரக் கு டு ம் பங் களி லி ரு ந் து பெ ண். கடந் த வா ரத் தி ன் படி. கடந் த. 07 ரூ பா யா கச் சரி ந் த நி லை யி ல் இந் தி யா வி டம் உள் ள அந் நி ய. சொ த் து க் களை யு ம் அந் நி ய நி று வனங் கள் கை ப் பற் றி க் கொ ள் ள. கலா ம் பணக் கா ர தனி யா ர் கல் லூ ரி களு க் கு மட் டு ம் செ ன் று செ ன் று.

பணக்கார அந்நிய செலாவணி தரகர். பணக் கா ர வீ டொ ன் றி ல் படா டோ பத் து டன் கொ ண் டா டப் படு ம் சடங் கி ல்.

அந் நி யச் செ லா வணி மோ சடி யை க் கட் டு ப் படு த் து ம் சட் டம்.
பணககர-அநநய-சலவண-தரகர