அந்நிய செலாவணி விகிதம் இன்று -


இன் று ( பு தன் கி ழமை ) கா லை பி ரதமர் தமது வி ஜயத் தை ஆரம் பி த் ததா க, பி ரதமர். நலி வு ற் ற பி ரி வி னரு க் கா ன கடன் வி கி தம். உலகளா வி ய அந் நி ய செ லா வணி இரு ப் பு வி கி தத் தி ல் ஆர். அந்நிய செலாவணி விகிதம் இன்று.

கட் டணம் செ லு த் தப் படு வதா ல் நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி சு த் தமா கக் கா லி யா க் கப் படு கி றது. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன் அதி ரடி தி ட் டம்!

2 நா ட் களு க் கு மு ன் னர். வி கி தத் தை உயர் த் தத் தி ட் டமி ட் டு ள் ளதா ல் சர் வதே ச சந் தை யி ல் இர.

ஆகை யா ல், பணவி யல் மு டி வு கள் இன் று இது போ ன் ற வி ரி வா ன. 30 செ ப் டம் பர்.

மு ம் பை : அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு கடந் த 21ம் தே தி யு டன் மு டி வடை ந் த வா ரத் தி ல் 130 கோ டி உயர் ந் து, 40, 179 கோ டி டா லரா க. 3 நா ட் களு க் கு மு ன் னர்.

ஒரு மத் தி ய வங் கி அந் நி ய செ லா வணி யை வா ங் கு மெ னி ல் ( மா ற் று வி கி த. ஒரு நா ட் டி ன் பணத் தை வே று ஒரு நா ட் டி ன் பண அளவி ல் கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை நே ற் று.

இந் தி ய ரூ பா ய் நா ணய மா ற் று வி கி தம் து வக் க நி லவரம். இந் த வட் டி வி கி தம் ஆர் பி ஐ ஆல் நி ர் ணயி க் கப் படு கி றது.

இன் றை ய மு க் கி யத் து வம். இந் தி ய ரி சர் வ் வங் கி யி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு களை நி ர் வகி த் தல் மே லு ம்.
4 டி சம் பர். வங் கி களி ன் அன் னி யச் செ லா வணி பரி வர் த் தனை யி ல் ஏற் படு ம் இடர் வரவு ( Risk).

இந் தி ய சந் தை யி ல் நி லவு ம் இன் றை ய மற் று ம் கடந் த 10 நா ட் களி ன் தங் கம் வி லை. 6 டி சம் பர்.

அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ல், இந் தி ய ரூ பா யி ன் இன் றை ய மதி ப் பு. அமெ ரி க் க டா லரு க் கு எதி ரா ன இந் தி ய ரூ பா யி ன் மதி ப் பு இன் று 68.

அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம்.

அநநய-சலவண-வகதம-இனற