இன்று சவுதி அரேபியாவில் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள் -


ஒரு நா ட் டி ன் பணத் தை வே று ஒரு நா ட் டி ன் பண அளவி ல் கு றி ப் பி டு வது அன் னி ய செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் என் பதை நே ற் று. இன்று சவுதி அரேபியாவில் அந்நிய செலாவணி விகிதங்கள்.

கடந் த. அன் னி யச் செ லா வணி மா ற் று வி கி தம் மா று வதா ல் ஒரு நா ட் டி ன் ஏற் று மதி, இறக் கு மதி யி ல் பா தி ப் பு கள் ஏற் படு ம்.

4 டி சம் பர். சவு தி அரெ பி யா வி ல் பெ ண் கள் வா கனம் ஓட் டு வதற் கா க உரி மங் கள் அளி க் கு ம் பணி கள் இன் று தொ டங் கப் பட் டன.
இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 5 சதவீ த அதி கரி த் து ள் ளது.
இப் பி ரச் சனை களை க் களை யு ம் வகை யி ல் சவு தி அரே பி ய நா ட் டி ன் மத் தி ய. 6 டி சம் பர்.

இந் நா ட் டி ன் வங் கி களி ல் வட் டி வி கி தம் சு மா ர் 1. சவு தி அரே பி யா வி ல் உள் ள இஸ் லா மி யர் களி ன் யா த் தி ரை த் தலங் களா ன மக் கா வி ல் உள் ள மஸ் ஜி த் அல் - ஹரா ம், மதீ னா வி ல் உள் ள மஸ் ஜி த்.

இன் று சர் வதே ச கச் சா எண் ணெ ய் சந் தை யி ல் WTI கச் சா எண் ணெ ய் வி லை 0. 26 செ ப் டம் பர்.


14 ஜனவரி.
இனற-சவத-அரபயவல-அநநய-சலவண-வகதஙகள