ஜேர்மன் வங்கி அந்நிய செலாவணி கையாளுதல் -


மு ம் பை : நா ட் டி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு உயர் ந் து ள் ளதா க ரி சர் வ் வங் கி வெ ளி யி ட் டு ள் ள அறி க் கை யி ல். 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம் மோ டி யி ன்.
ஆனா ல் அவர் கள் அன் னி யச் செ லா வணி. 2 மா த சரி வை பதி வு செ ய் தது அன் னி ய மு தலீ டு - ரி சர் வ் வங் கி.
ஜேர்மன் வங்கி அந்நிய செலாவணி கையாளுதல். பொ து வா க வங் கி கள் தங் களு க் கி டை யே இந் த பரி வர் த் தனை யை செ ய் து கொ ள் ளமு டி யு ம்.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. மத் தி ய வங் கி, அன் னி ய செ லா வணி மே லா ண் மை.

கடந் த. 4 டி சம் பர்.

14 ஜனவரி. 22 செ ப் டம் பர்.

இந் தி யா வி ல் அந் நி ய செ லா வணி சந் தை யி ன்.

ஜரமன-வஙக-அநநய-சலவண-கயளதல