மூலோபாயம் அக்ரியோன் டெல் விலை அந்நிய செலாவணி -

23 அக் டோ பர். செ ன் னை : அக் டோ பர் 26ஆம் தே தி செ ன் னை எழு ம் பூ ர் நீ தி மன் றத் தி ல் டி டி வி தி னகரன் ஆஜரா க உத் தரவு பி றப் பி க் கப் பட் டு ள் ளது.

இந் தி யா வி ன் அந் நி ய செ லா வணி கை யி ரு ப் பு இது வரை இல் லா த அளவு க் கு உயர் ந் து 41112 கோ டி டா ல ரா க உயர் ந் து ள் ளது. 4 டி சம் பர்.

மூலோபாயம் அக்ரியோன் டெல் விலை அந்நிய செலாவணி. 14 ஜனவரி.

த ன யங கி வர த தக ர ப வை பத அந் நி ய வ றக கம. Не найдено: ஆல சகர ezfxபத வ றக கம.
அந ந ய ச அந் நி ய ல வணி ல. யா ரு க் கெ ல் லா ம் அன் னி யச் செ லா வணி தே வை?

இறக் கு மதி செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல் மு தலீ டு செ ய் வோ ர், வெ ளி நா ட் டி ல். டெ ல் லி : இந் தி யா வி ன் பொ ரு ளா தா ரம் சற் று மோ சமா கவே உள் ளது நா ம்.

கடந் த. 12, 000 கோ டி ரூ பா ய் மதி ப் பி லா ன அந் நி ய செ லா வணி யை சே மி க் கு ம்.

அந ந ய ச ல வணி ம சடி வழக பதி வி றக் கம் கு 26 окт.

மலபயம-அகரயன-டல-வல-அநநய-சலவண